Top Module Empty
Visionsinc arrow Waarom
testanja.jpgOrganisatieontwikkeling
Organisaties hebben constant te maken met interne en externe ontwikkelingen die elkaar steeds sneller opvolgen. Door globalisering ontstaan andere, nieuwe markten en neemt de concurrentie toe. De kredietcrisis leidt tot herbezinning op de bedrijfsactiviteiten. Individualisering en een hoog welvaartsniveau leiden tot klanten die steeds veeleisender worden. Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel, alleen al in de informatie- en communicatietechnologie. Veranderingen in wet- en regelgeving dwingen organisaties zich meer en meer te verantwoorden, onder andere door middel van transparante kwaliteitssystemen. De zorg voor het milieu vraagt om maatschappelijk verantwoord ondernemen. Toenemende vergrijzing en arbeidsmarktproblematiek dwingen organisaties ertoe om te zoeken naar mogelijkheden voor het boeien en binden van personeel en het binnenhalen van nieuw talent. Al deze ontwikkelingen leiden ertoe dat organisaties zich voortdurend in veranderingsprocessen bevinden en dat management en medewerkers genoodzaakt zijn om zich blijvend te ontwikkelen. Verbeeldingskracht en creativiteit zijn belangrijke competenties om te kunnen blijven groeien.

Visionsinc biedt ondersteuning bij het inspelen op veranderingen door middel van begeleiding en advies bij organisatieontwikkelingsprocessen en het creëren van een leerklimaat in organisaties. Een lerende organisatie ontstaat door aandacht te besteden aan de drie peilers van Human Resource Management: organisatiestrategie, organisatiestructuur en organisatiecultuur. 

waarom-tekening-sprookje.jpgDe kracht van visie
Het is wetenschappelijk bewezen dat het hebben van visie essentieel is om zich als organisatie in complexe situaties te kunnen ontwikkelen. Visie betekent letterlijk “innerlijke aanschouwing, kijk, mening”. Visie is een innerlijke drijfveer om een droom of diepe wens waar te maken en zorgt voor gedrevenheid en energie. Aan het roer van succesvolle organisaties staan vaak leiders met visie, gepassioneerd, inspirerend voor anderen, richtinggevend, met een duidelijk beeld voor ogen: “Daar wil ik met mijn bedrijf naartoe”. Dat is de kracht van visie. 

Er vindt aanscherping plaats door visie met anderen te delen; verschillende invalshoeken worden belicht. Dit leidt tot verdere concretisering van de visie en bundeling van krachten. Gedeelde visie leidt tot gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het te behalen resultaat. Het gewenste resultaat is niet een mooie volzin op papier, maar een aan zichzelf opgelegde opdracht, een missie. Achter een missie zit de overtuiging dat het te behalen resultaat juist is en er komt energie en daadkracht vrij om een strategie te ontwikkelen die tot het gewenste resultaat leidt.

Visionsinc helpt in het proces van visie vormen, visie delen en visie realiseren. Uw visie is basis voor het ontwikkelen en uitvoeren van strategische plannen, veranderingen in de organisatiecultuur en/of in de organisatiestructuur.

testanja2.jpgCreativiteit
Visie is onlosmakelijk verbonden met creativiteit. Creativiteit is het scheppend vermogen om ideeën te realiseren. Het is ook het vermogen om oorspronkelijke en ongebruikelijke wegen te vinden voor het oplossen van vraagstukken. Daarbij zijn twee competenties van belang:

  • Het kunnen analyseren van de bestaande situatie;
  • Het kunnen visualiseren, verbeelden van mogelijke oplossingen.

Het maken van een analyse is een lineair proces; denken in oorzaak en gevolg, logisch redeneren, waarnemen, feiten verzamelen en deze interpreteren: wat is de situatie? Het verbeelden van situaties verloopt minder logisch en meestal chaotisch. In de verbeelding lopen gedachten, beelden en herinneringen vaak door elkaar heen, compleet met bijbehorende sfeer en gevoel. Het redeneren wordt even uitgeschakeld en het gevoelsmatige, associatieve en intuïtieve gedeelte van de hersens wordt geprikkeld. Het verbeelden is een aanvulling op het analyseren en leidt vaak tot een veelheid aan ideeën om het gewenste resultaat te bereiken. Het vergroot de creativiteit.

Vaak levert het verbeelden en afbeelden van een zienswijze of visie een veel directer en completer beeld op dan een omschrijving ervan. De afbeelding laat niet alleen de afzonderlijke elementen zien die bij de zienswijze horen, maar ook de samenhang tussen de elementen en de beleving van de maker. De zeggingskracht van beelden is meestal veel sterker dan het zich uitdrukken in woorden. Bovendien kunnen beelden snel en effectief een hele serie associaties oproepen en zo het creatieve denken versterken. Het analyseren van het beeld leidt tot inzicht in de bestaande en gewenste situatie en tot het kiezen van een strategie om de gewenste verandering te realiseren. Beleving en gevoel worden verbonden met ratio en handelen. Het totale vermogen van mensen wordt benut.

Visionsinc werkt met verbeeldingstechnieken tijdens bijeenkomsten en trainingen, omdat dit helpt bij het zicht krijgen op- en realiseren van gewenste organisatieveranderingen. Prettige bijkomstigheid: het levert vaak veel energie en plezier op!

Ook door te werken met creatieve denktechnieken zoals associatief denken, werken met metaforen en brainstorming, wordt de creativiteit vergroot. Je treedt voor een moment uit de geijkte, rationele denkpatronen en bestaande werkelijkheid door je te concentreren op een heel ander onderwerp. Het nadenken over dat onderwerp kan verrassende ideeën opleveren voor het oplossen van een bestaand vraagstuk, waar je via de gewone manier van denken niet op was gekomen. 


 
 
'Visionsinc helpt het verbeterproces helder te krijgen'

Team Vivium ABC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    

 

 

 

 
 
 
© 2018 www.visionsinc.nl